UnitedLife 01

Chráňte si svoje zdravie

ProCare

   RenataLeto je predovšetkým obdobie relaxu, energie, radosti a množstva športových aktivít. Nesmieme ale zabudnúť, že slnečné lúče okrem blahodárneho účinku na naše telo a dušu prinášajú našej pokožke aj mnohé nepríjemnosti až choroby rôzneho stupňa.

   Od podráždenej, spálenej, alergicke reakcie na slnko až po ochorenie najzákernejšie, ktorým je nebezpečný malígny melanóm, čiže rakovina kože. Jeho zákernosť je práve v tom, že často nebolí, nedá o sebe vôbec vedieť a pritom patrí medzi najrýchlejšie sa rozširujúce rakoviny ľudského organizmu.

   Ak máte čo i len najmenšie podozrenie, že niektoré vaše „materské znamienko“ mení veľkosť, farbu, svrbí, puchne, začervená sa, zakrváca alebo sa stane asymetrické, má nepravidelné neostré strapkaté okraje, ihneď vyhľadajte dermatológa. Ten vám vyšetrí a diagnostikuje nielen uvedené podozrivé znamienko, ale aj všetky ostatné na celom tele pomocou ručného dermatoskopu alebo digitálnym videodermatoskopom. Na dermatovenerologickej ambulanciiv PLK ProCare, Bratislava (Centrál) pravidelne vyšetrujem minimálne 1x do roka každého svojho pacienta dermatoskopiou.

    Ak má pacient mimo termínu pravidelnej preventívnej dermatologickej prehliadky akékoľvek podozrenie, že sa s jeho znamienkom niečo deje, je vyšetrený akútne – ihneď. Stačí sa len telefonicky objednať na vami určený presný časový termín.

   Malígny melanóm sa začína veľmi nenápadne už uvádzanými zmenami. Tieto zmeny môžu, ale nemusia byť vždy prejavom zhubného nádoru. Nebuďte v neistote a podozrivé znamienko si dajte ihneď vyšetriť u dermatológa, ktorý rozpozná štrukturálne, farebné, cievne a iné zmeny v znamienku. Ak je dermatológom zistené reálne riziko malígneho melanómu, bude kožný útvar ihneď aj s ochranným lemom ambulantne pod lokálnou anestéziou odstránený. Potom bude odoslaný na konečné histologické vyšetrenie, pri ktorom špecializovaný histopatológ definitívne vylúči alebo potvrdí čo najrýchlejšie diagnózu malígneho melanómu. Ako pri každej chorobe, tak aj v tomto prípade je najdôležitejšia pravidelná a rýchla prevencia a o to viac, že melanóm sa veľmi ľahko a rýchlo šíri do lymfatických uzlín, čo následne zhoršuje jeho prognózu. Na liečbu v neskorých štádiách reaguje už len minimálne. Práve preto odporúčam, aby ste si dali aspoň raz do roka vyšetriť všetky znamienka u dermatológa a to nielen dospelí, ale aj deti od 3. roka života.

   Na záver mi dovoľte vám pripomenúť niekoľko užitočných rád ako sa správne opaľovať:

1. Počas leta sa medzi 11.00 – 15.00 hod. vyhnite slneniu, UV žiarenie v tomto čase dosahuje svoje maximum.

2. Pred slnkom sa chráňte aj vtedy, keď ste v tieni a aj vtedy, keď je obloha pod mrakom, pretože mraky prepúšťajú viac ako 80 % UV žiarenia. V tieni vás nájde približne 50% ultrafialového žiarenia.

3. Deti do 3. roku života na priame slnko nepatria. Na dovolenke voľte ranné a podvečerné hodiny, nezabúdajte na UVA a UVB ochranu pokožky vašich detí. Vždy si vyberajte výrobky určené špeciálne na detskú pokožku.

4. Opaľujte sa len po nanesení krému s ochranným faktorom minimálne SPF 15 a vyššie, podľa vášho fototypu a podľa typu vašej pokožky. Vyberajte zásadne krém, na ktorom je uvedená ochrana SPF (UVB), ale aj ochrana UVA (PPD). Uvedené výrobky kupujte v lekárni. Nie je reálne vyrobiť kvalitný ochranný výrobok za pár centov.

5. Nezabúdajte sa natrieť 30 minút predtým ako vyjdete na slnko.

6. Po kúpaní sa utrite do sucha a znovu sa nakrémujte. Počas kontinuálneho opaľovania sa natierajte každé 3 hodiny.

7. Hory sú rovnako nebezpečné ako more a aj počas výletov na horách treba dodržiavať uvedené pravidlá.

MUDr. Kurišová Renáta
Dermatovenerologická ambulancia
pre deti a dospelých
Estetická a korektívna dermatológia
PLK ProCare, Jelačičova 7,
Bratislava(Centrál)


Protect your health

   Summer is especially a season of relax, energy, joy and lots of sport activities. But we can not forget that the rays of the sun besides the beneficial effect on our body and spirit bring our skin many inconveniences even illnesses on different levels; from irritated, sunburnt, allergic reaction to the sun to the most malicious disease, which is the dangerous malignant melanoma or skin cancer. Its maliciousness is just in that, that it is often painless, it does not let know about itself and at the same time it belongs to the fastest spreading cancers of the human organism.

 If you have only the smallest suspicion that some of your “moles” changes its size, colour, it is itching, swelling, getting red, bleeding or it is becoming asymmetrical, it has irregular blurred jagged borders, call the dermatologist immediately. He will examine and diagnose by hand dermatoscope or digital videodermatoscope not only the malicious mole but all others on the whole body as well. At the clinic of dermatovenerology in PLK ProCare, Bratislava (Centrál) at least once a year I regularly examine each of my patients by dermatoscopy.

   If the patient has any suspiction about the changes with his mole out of the date of regular preventive dermatology examination, he is examined urgently – immediately. It suffices only to make an appointment by phone on the exact date determined by you.

   Malignant melanoma begins very inconspicuously by already mentioned changes. These changes can but do not have to be always the symptom of a malignant tumour. Be not in uncertainty and let the suspicious mole to be examined immediately by dermatologist. He will recognize the structural, colour, vascular and other changes in mole. If the dermatologist finds out the real risk of malignant melanoma, the dermic formation also with the protective hem will be removed immediately at the clinic under local anaesthesia. Then it will be sent for the terminal histological examination by which the specialized histopathologist will definitely exclude or confirm the diagnosis of malignant melanoma as soon as possible. As by each disease so in this case regular and fast prevention is the most important and so more because melanoma is spreading very easily and fast to the lymph nodes what then makes the prognosis worse. On the treatment at late stages it responds only minimal. That is why I recommend to examine all moles at least once a year by dermatologist and not only adults but also children from 3rd year of life.

   In the conclusion I would like to point out several useful advice how to sunbath correctly:

   1. Avoid the sunbathing during summer from 11.00 to 15. 00. UV radiation at this time reaches its maximum.

   2. Shelter yourself from sunshine also at that time when you are in the shade and when the sky is cloudy, because the clouds let pass more than 80% of UV radiation. In the shade it is approximately 50% of ultraviolet radiation.

   3. Children up to 3 years old can not be in the direct sunshine. On the holiday choose the morning and evening times, do not forget to protect your children’s skin from the UVA and UVB. Always choose the special products for child’s skin.

   4. Sunbath only after applying of a cream with protect factor of minimum SPF 15 and more in accordance to your phototype and your skin type. Choose fundamentally the cream where is the protection SPF (UVB) but also protection UVA (PPD) stated. Buy stated products at pharmacy. It is not real to make quality protecting product for few cents.

   5. Do not forget to apply cream 30 minutes before you go out to the sun.

   6. After bathing dry yourself and apply cream again. During a continual sunbathing apply the cream every 3 hours.

   7. Mountains are dangerous as well as the see and also during the trips in the mountains you should keep the mentioned rules.ProCare

MUDr. Kurišová Renáta
Clinic of Dermatovenerology for
children and adults
Aesthetic and corrective
dermatology
PLK ProCare, Jelačičova 7,
Bratislava(Centrál)Key words: ,
READ MORE
READ MORE
SCIENCE & TECHNOLOGY

    UnitedLife 09 (S/S 2016)

Robotic farmers

8. May 2017
READ MORE
READ MORE
READ MORE
HEALTH

    UnitedLife 08 (A/W 2016)

Everything about moles

16. November 2016
READ MORE